VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej ebooků , online kurzů a “živých” kurzů.

Milé příznivkyně a milí příznivci šití,

na mých stránkách www.onlineskolasiti.cz, www.renatapekarova.cz, www.hravesiti.cz, siciklub.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si patrně již přečetli podrobnosti o mých online kurzech a „živých“ kurzech anebo nabízených eboocích (elektronických knihách) o šití. Moc mě těší, že jste si z nabídky vybrali a ještě předtím, než některý z nabízených produktů objednáte, přečtěte si, prosím, tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“).

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko na objednávkové stránce webu. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem. Úplně stejně to platí i pro případy, kdy vaši objednávku provedete zasláním samostatného emailu, je-li tato možnost na webu přímo zmíněna.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej ebooků, online kurzů šití a klasických „živých“ kurzů šití (vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno jako „produkty“) přes webová rozhraní uvedená v úvodu těchto VOP.

Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

 • Základní údaje o mně
 • Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

 • Jak je to s cenou produktů a jak se platí?
 • Jakým způsobem vám budou produkty dodány?
 • Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem?

Odstoupení od Smlouvy

Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

 • Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 • Závěrem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCHODNÍ FIRMĚ

Obchodní firma: Online škola šití s.r.o.

Sídlo: Nový Hrozenkov 872, PSČ 756 04

IČ: 08165874

DIČ: CZ08165874

Spisová značka: C 78557 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupená jednatelkou: Renata Pekařová

Není plátce DPH

E-mail: Renata@renatapekarova.cz

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ/KLIENT?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, případně skrze emailovou komunikaci se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených ebooků anebo online kurzů. Při koupi těchto produktů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, případně skrze emailovou komunikaci se mnou uzavře smlouvu o poskytování služeb – „živého“ kurzu (dále jen „kurz“). Pro přehlednost bude v dalším textu o obou psáno jako o „Kupujícím“ a oba typy smluv budou souhrnně označovány jako „Smlouva“. Pokud se některé ustanovení bude týkat jen jednoho typu smlouvy, bude označena celým názvem.

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si produkty koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej ebooků a online kurzů je uzavírána Kupní smlouva, na prodej a realizaci kurzů Smlouva o poskytování služeb. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. Je-li Smlouva uzavřena výhradně jen s využitím emailové komunikace, pak ji tvoří její návrh a přijetí návrhu v této emailové komunikaci a VOP.

Jak jste se již mohli dočíst i výše, tyto VOP jsou součástí Smlouvy. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní anebo email. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 1. Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. Je-li to na webovém rozhraní uvedeno, lze produkty objednat i prostřednictvím běžného emailu, ve kterém uvedete, co konkrétně si přejete objednat (na webové stránce je k danému produktu i napsáno, co byste do objednávky měli uvést)
 2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis ebooků, online kurzů i kurzů, jejich obsah. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), vyberete způsob úhrady.
  Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí (přílohou) je i zálohová faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je v případě objednávky ebooku anebo online kurzu Smlouva uzavřena. V případě objednávky kurzu je pro uzavření Smlouvy a váš nárok na místo na kurzu nutné uhradit i nevratnou zálohu na kurz. U kurzů vám nejprve emailem zašlu podrobnější informace o kurzu a jeho programu a pokud se poté rozhodnete kurz objednat, můžete se rozhodnout, zda si přejete zaplatit celou cenu kurzu jednorázově anebo zaplatit nejprve nevratnou zálohu a poté doplatek. Platba i v tomto případě probíhá na základě vystavené faktury, resp. zálohové faktury. Smlouva je v případě kurzů uzavřena až okamžikem, kdy je na můj účet připsána minimálně úhrada nevratné zálohy na kurz.

V případě uzavírání Smlouvy jen s využitím emailů je v případě ebooků a online kurzů. Smlouva uzavřena okamžikem, kdy vám emailem potvrdím přijetí úplné objednávky, v případě kurzů okamžikem, kdy je i uhrazena nevratná záloha na kurz.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit emailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní anebo email je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. Probíhá-li uzavírání Smlouvy výhradně s využitím emailů, vyřizuji objednávky, tj. reaguji na váš email v co nejkratší době, vždy maximálně do 7 dnů.

JAK JE TO S CENOU PRODUKTŮ A JAK SE PLATÍ?

 1. CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Nejsem plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky anebo odsouhlasená v emailové komunikaci je tedy cenou konečnou. Pro účast na živém kurzech je nutné mít i doporučený materiál a pomůcky, které nejsou součástí ceny kurzu. Podrobné informace k tomu naleznete vždy u popisu daného kurzu, včetně odkazu, kde je možné potřebné věci koupit (samozřejmě si je můžete zakoupit i jinde). U víkendových kurzů je uvedeno, zda je součástí ceny i ubytování a občerstvení anebo si zajišťuje každý účastník na své vlastní náklady.
 2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátím. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mojí strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. Obdobně ustanovení tohoto bodu platí i pro případ zjevného překlepu v emailové komunikaci, je-li Smlouva uzavírána výhradně prostřednictvím emailu.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Toto platí i pro účast na kurzu. Nejsem povinna vám účast na kurzu umožnit, pokud před jeho zahájením není z vaší strany uhrazena celá cena kurzu.
 4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  - bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán resp. potvrzena vaše účast na kurzu, je-li objednáván kurz.- bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému  bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.- v hotovosti, zejména v případě kurzů. Platbu lze po předchozí dohodě provést na místě, před začátkem kurzu.Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR. Není-li přímo na webovém rozhraní uvedeno jinak, použije se pro přepočet aktuální kurz EUR vs Kč zaokrouhlený na celé Kč.
 5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Při platbě v hotovosti za kurz je cena splatná nejpozději před zahájením kurzu, jinak ve lhůtě uvedené na vystavené faktuře anebo mezi námi dohodnuté. Pouze připomínám, že nejsem povinna vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu resp. u kurzů potvrdit vaše místo na kurzu před uhrazením nevratné zálohy. U kurzu musí být platba vždy uhrazena do doby konání kurzu, rezervace místa je zajištěna již uhrazením nevratné zálohy.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám po přijetí platby vystavím a na email uvedený v objednávce zašleme fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud tato varianta není uvedena přímo v popisu konkrétního produktu na webovém rozhraní.

JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY DODÁNY?
DODÁNÍ EBOOKŮ A ONLINE KURZŮ

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi ebooku(digitální obsah ve formátu pdf a jpg) nebo online kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce. V případě tzv. předprodeje kurzu, prosím, počítejte s tím, že kurz bude dodán k domluvenému datu. Konkrétní nebo přibližný termín dodání budete v době objednávky znát, bude uveden na webovém rozhraní.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude vám ebook či online kurz dodán nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem GoPay bude dodán obratem po provedení platby.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.
 4. Po dodání přístupových údajů si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, abych mohla zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP (reklamační řád).
 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

DODACÍ A STORNO PODMÍNKY KURZŮ

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Kurz bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Prodávající jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky kurzu, např. den konání, místo konání v rámci stejné lokality, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím a taková situace nastane pouze výjimečně. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Kurz se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců mnou stanovený. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazuji právo kurz zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat. V případě vážné zdravotní indispozice lektora proběhne kurz pro všechny řádně přihlášené účastníky v náhradním termínu, který bude nahlášen minimálně 7dní předem. Pokud se přihlášení účastníci nebudou moci v novém termínu zúčastnit, bude jim vráceno 100% z ceny kurzu zpět. Další storno podmínky poté běží stejně jako u řádného termínu. Případné změny nebo zrušení kurzu oznámím na email Kupujícího zadaný v objednávce a v případě urgentní změny anebo nutného zrušení kvůli onemocnění těsně před kurzem i sms zaslanou na telefonní kontakt kupujícího, pokud jej mám k dispozici.Přístup k obsahu online kurzu a ebooku, do uživatelského účtu na webovém rozhraní vám bude umožněn po dobu fungování společnosti Online škola šití s.r.o. a potřebných technologii není-li v popisu na webu uvedeno jinak. Některé online kurzy mohou být zpřístupněny na dobu určitou.
 2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na kurz můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Kupující zúčastnit objednaného kurzu, za předpokladu, že je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné. O účasti náhradníka vždy rozhoduje Prodávající, proto v případě, že chcete za sebe vyslat náhradníka, prosím, co nejdříve mě kontaktujte emailem na renata@renatapekarova.cz s požadavkem na schválení účasti náhradníka.
 3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru, videa a další údaje předávané na kurzu jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující i Prodávající berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.
 4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU KURZU: Kupující je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Kupující bere na vědomí, že během kurzu je zacházeno s nástroji, kterými je možné zranit sebe anebo jiné účastníky a učiní proto veškerá opatření, aby takovým zraněním předešel a bude sledovat a dodržovat pokyny a návody mě jako lektorky v průběhu lekce k zacházení s veškerými nástroji na kurzu. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu. Pokud se kurzu s ohledem na jeho určení (kurzy pro děti) anebo kurzu pro dospělé na základě předchozí dohody s Prodávajícím účastní osoba mladší 18 let, jsem oprávněná požadovat před účastí na kurzu písemný souhlas zákonného zástupce takové osoby.
 5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněna Kupujícího vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že Kupující nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh kurzu, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Kupujícího z kurzu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.
 6. STORNO PODMÍNKY:
  V případě, že by kurz byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 30 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní kurz dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.
 7. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na kurzu zrušit. Svoji účast zrušíte zprávou zaslanou na email renata@renatapekarova.cz. V případě že jste již uhradili celou cenu kurzu, bude vám vrácena částka přesahující nevratnou zálohu na kurz (tj. částka přesahující 1.000 Kč, nebude-li u kurzu výslovně uvedena jiná výše nevratné zálohy). 
 8. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, že fotografie, video záznamy, reference z emailu a texty pořízené v průběhu kurzu i vaší osoby jako účastníka kurzu a mohou být užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na moji emailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. I VOP. U fotografií a záznamů bude uvedeno pouze vaše křestní jméno, pokud se výslovně nedohodneme jinak.
 9. SOUHLAS S POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ HOTOVÝCH VÝROBKŮ. Těší mě, že mi mé klientky posílají fotografie výrobků ušitých podle ebooků nebo online kurzů, stejně jako své reference na ebooky, online kurzy a kurzy. Ráda tyto fotografie a reference zveřejním i na webu, facebookovém profilu anebo ve svých dalších materiálech. Pokud si jako Kupující zveřejnění takové vámi zaslané fotografie nebo reference nepřejete, informujte mě prosím o této skutečnosti při zasílání fotografie. Pokud se nedomluvíme jinak, k popisu fotografie anebo reference připojím pouze vaše křestní jméno.
 10. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?
  Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v online tréninku ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
  Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe.
 11. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení online kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání ebooku anebo online kurzu. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u ebooků a online kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože si jsem přínosem a kvalitou ebooků a online kurzů jistá a současně si přeji, abyste měli možnost si předané návody a postupy v praxi vyzkoušet, dávám vám jako Spotřebitelům možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 14 dnů od dodání ebooku anebo online kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do online kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno emailem na renata@renatapekarova.cz. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 2. Při odstoupení od Kupní smlouvy jsem oprávněna vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do online kurzu a ebooku.
 3. Nejpozději do 30 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, jsem oprávněná od Kupní smlouvy odstoupit, odstoupení lze učinit i emailem zaslaným na váš email uvedený v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Na blížící se splatnost zálohové faktury vás upozorním emailem.
 5. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se kurzů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).
 6. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z  ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Kupní smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.
 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám produkt (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese renata@renatapekarova.cz.

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vstupem do online kurzu a koupí eBooku rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a firma Online škola šití s.r.o. ani autorka Renata Pekařová za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Firma Online škola šití s.r.o. a Renata Pekařová se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v online kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto společnost Online škola šití s.r.o. ani autorka nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Firma Online škola šití s.r.o. ani autorka kurzu Renata Pekařová nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu či škodu způsobenou využitím informací v tomto kurzu. 

Po celou dobu trvání online kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod. 

ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou emailu potvrzujícího přijetí objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 9. 2020